top of page

Астрологията

Каквото горе - това и долу. Както отвътре - така и навън.

Както Вселената - така и Душата 

АСТРОЛОГИЯ И СЪВРЕМИЕ


           Астрологията е наука, която се занимава с небесните тела и влиянието им върху живота на човека.  Тя съществува като познание от древни времена и се променя в съотвествие с развитието на човечеството в различните епохи. Астрологията разглежда Вселената като единно цяло - макрокосмос, където човешкото същество и всички други организми се явяват  нейно отражение - микрокосмос. Оттук отекват и думите на херметичната философия за света: "Каквото горе, това и долу", "Каквото отвътре, такова и навън". Основният принцип, върху който е изградена астрологията като наука, е свързан със съответствието между макрокосмос и микрокосмос. Всяко създание на природата представлява микрокосмос и е устроено по принципите и устройството на Вселената. Всяко изменение в макрокосмоса, съответства на изменения на всяко едно ниво в микрокосмоса. В живота начинът на мислене проследява логикaта на причинно-следствени връзки. Това е така нареченият  хоризонтален начин на мислене, докато за езотеричните науки е характерно вертикалното мислене. По този път астрологията разглежда връзката между отделните явления и видове, групирани  по еднакъв признак и под влиянието на определен природен принцип /планетарен/. Древните  използват движението на небесните тела и разглеждат през математически модел цикличността на явленията и междупланетните закономерности, като отправна точка за това, което се случва на Земята с цел и съответно за предвиждане на бъдещите условия за живот. Всяка планета изразява определен принцип и архетипна енергия, която древните са олицтворявали като божества, митологични образи и символи. Представител на съответния принцип  по вертикала може да се намери  във всяка сфера и във всички нива на действителността - жива и нежива природа, и по този начин да се проследява влиянието му върху човека. Известен изследовател в областта е Карл Густав Юнг, който създава теорията на синхронността, според която съществува принцип на т.нар. акаузални (непричинни) връзки, който обяснява съвпаденията, синхроничностите.
    

     Астрологията изследва цикличността на планетите и законите на природата и така помага на човека да живее в съзвучие с космоса и да пулсира в синхрон с неговия ритъм. Тя дава указания как, къде и кога е подходящо да се случат събития и промени в живота на човека. Дава възможност да бъдат посочени вариантите за най-добра проява на наличния потенциал по качествата на зодикалните знаци, планетни положения и аспекти, така че индивидът да ги реализира и претвори в живота си по адекватен начин. Така човекът има поглед върху естеството на това, което ще се прояви и разполага със свободния избор дали да поеме по път на духовен растеж и просветление и да усвоява уроците на душата със собствената воля или да се остави на стихийността на съдбата без тази възможност. Всяка планета има проявление в трите свята - физическият (на материята), духовният (на сърцето), Божественият (на ума) и според това е възможно човек да променя вибрацията на това, което ще се осъществи в живота му. Това разбира се е свързано с едно дълго пътуване през целия живот и е достъпно за всеки търсещ и пробуден човек. 
                   

В епохата на Водолея  - епоха на осъзнатостта, астрологията придобива очертанията и задава ясната посока, че растежът на човека се случва най-напред в неговия вътрешен свят и чак след това той ще може да разбира заобикалящата го действителност и да търси промяна там. Уважението към свободната воля на другия, като отражение на индивидуалния стремеж към това, се явява принципът, според който всяко човешко същество ще има достъп до вибрацията на новото време. Според Юнг бъдещето на човечеството зависи от способността ни да устояваме на масовите обществени тенденции и разрушителни фанатични течения. Само чрез разбиране на вътрешната природа от човека, на неговата скрита страна и придобиване на самопознание, ще може да приеме двойнствената природа на добро и зло в себе си и да противодейства на разрушителните тенденции.

Астрологията редом с всички съвременни психологически концепции и методологии се явява най-прецизният  инструментариум  и  най-прекият път към  себепознание за човека. Астрологията разкрива неосъзнати аспекти във  вътрешен план, помага на човека да осъзнае вътрешните си противоречия, да остави блокиращите го модели от минал опит и му помага да поеме правилната посока, да открие своята цел и призвание в живота. Тук идват намясто думите на Юнг:

"Вашият взор ще се проясни едва тогава, когато успеете да погледнете в собствената си душа".
   

     Астрологията хвърля светлина и върху динамиката на най-важните взаимоотношения и съдбовни срещи, родствени връзки и кармични обусловености, както и върху историческия момент като социално - икономически, културен и духовен контекст на действителността. Тя също така разглежда кармичните предпоставки, т.е. причината от минал живот и следствието в настоящия живот и обяснява предизвикателствата за човека.  Най-фундаменталното в астролгичния анализ е възможността да разбира еволюционното намерение на душата, и  обяснението за смисъла на живота, като училище. Човекът като духовна същност избира какво да усвоява и развива в превъплъщението. Както пише Гал Сасон: "Вашият хороскоп е вашият договор с Бога". 

Кармата представлява осъзнаване на уроците, като възможност за израстване и развитие на съзнанието и разбиране на реалността в по-висши измерения. 

 

„...кaкто в Деня, който те е дарил на Света,
Слънцето е поздравявало Планетите,
така и Ти се явяваш и продължаваш нататък
по Закона, по който си дошъл.
Ти си такъв, какъвто си
и от Себе си не можеш да избягаш,
казали са го и Сибилите, и пророците,
няма Време и няма Власт, които да раздробят
готовата форма, щом тя живее и се развива”.

      ГЬОТЕ, „ОРФИЧЕСКИ ПРАСТРОФИ”        
   

 

bottom of page